Общи Условия

Настоящите Общи условия са валидни и приложими само за Клиенти на онлайн магазин www.mortab.com – физически лица. 

 I . Общи положения

1. Общите условия на www.mortab.comсе прилагат за всички сделки между www.mortab.com и негови Клиенти – физически лица по повод на предлагани от www.mortab.com стоки и услуги, освен ако прилагането им не е изключено изрично с писмен договор.

2. Общите условия действат, считано от най-ранното от: a) заявяване на стока/услуга от Клиента; 

 

 II . Оферти и поръчки

 

1. Поръчка/заявка на Клиента става обвързваща за www.mortab.com, само ако:

1.1. На обявения телефон (+359887946164, Интернет страницата www.mortab.com, фейсбук страница www.mortab.com;

1.2. е потвърдена от www.mortab.com в писмена форма, по телефон/email или чрез извършване на доставка в съответствие на поръчката.

 

 III. Доставки

 

1. Количеството на доставката се определя според потвърдената от www.mortab.com поръчка. Без да се ограничава общия характер на последното, www.mortab.com има право да извършва частично доставки и/или да се освободи от задължението си за доставка, в случай, че складовата наличност от съответната стока не е достатъчна, за да задоволи потребностите на всички Клиенти, за което Клиентът ще бъде предварително уведомен.

2. Доставките се осъществяват в срок, съгласно съществуващия вътрешен план за доставки на стоките на www.mortab.com. Клиентът ще бъде предварително уведомен за срока на доставката на поръчаните от него стоки, освен ако писмено не е уговорен друг срок на доставка.

2.2. Стойността на доставката при поръчка под посочените в точка 2.1 прагове ще бъде съобщавана при всеки отделен случай на Клиента.

3. Клиентът се задължава да оказва възможното съдействие на www.mortab.com във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

4. Използването, третирането, обработването /ремонта/ на стоките от Клиента се осъществява за негов риск. www.mortab.com не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Клиентът възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които Клиентът самоволно е предприел. Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение за употреба.

5. www.mortab.com не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола на www.mortab.com). При форсмажорен случай, Клиентът няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне. Клиентът има право да даде на www.mortab.com разумен срок за изпълнение, след изтичането на който, при липса на изпълнение, има право да откаже доставката и/или да прекрати договора чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие.

6.. При виновна забава за доставка, Клиентът може да даде наwww.mortab.com допълнителен срок с писмено известие, след изтичането на който при липса на изпълнение, има право да откаже доставката чрез отправяне на писмено известие с незабавно действие. Допълнителният срок не може да бъде по-кратък от срока на доставка.

7. Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с www.mortab.com

 

 IV . Цени и плащане

 

1. Клиентът заплаща на www.mortab.com стоките по цени, изложени в сайта www.mortab.com. Клиентът се съгласява, че www.mortab.com може да променя едностранно обявените цени на стоките, като промяната влиза в сила незабавно след уведомяването, което се счита за извършено чрез обявяването на новите цени в Интернет страницата на www.mortab.com. Вече потвърдените поръчки за доставка на стоки се заплащат по цени, действащи към момента на потвърждаване на поръчката.

2. Плащания се извършват в момента на предаване на стоките чрез Наложен Платеж, с преглед и тест на стоките в офис на Куриер или до адрес на Клиента.

 

 V . Рекламации

 

1. Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от Клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, www.mortab.com регистрира и предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство.

2. Рекламации за недостатъци, които поради естеството си не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед, могат да бъде предявени в сроковете съгласно действащото законодателство. Пропускът за уведомяване в законовите срокове се приравнява на одобрение на стоките. Рекламациите следва да бъдат придружени от съответните доказателства и друга релевантна документация, съгласно действащото законодателство. За рекламирания недостатък, www.mortab.com регистрира и предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство.

3. Според Закона за защита на потребителите, имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да се посочва причина, да се откажете от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на: получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки; сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги. Ако клиентът желае да върне стока, трябва да използва следнaта форма. Като доставчик, ще възстановим на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата на връщане на стоката. Като потребител сте длъжен да съхранявате получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. Закон за защита на потребителите в сайта на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

 

 VI . Отговорност

 

1. www.mortab.com отговаря само за вреди, причинени умишлено или при груба небрежност, при нарушение на съществено договорно задължение и съгласно повелителните норми на действащото законодателство.

2. www.mortab.com не носи отговорност за забавено приемане или необоснован отказ за приемане на стоки от Клиента.

3. В случай на забава за приемане или необоснован отказ за приемане на стоки, www.mortab.com има право да отказва изцяло или частично доставки, във връзка със засегнатия договор и по други правоотношения с Клиента и/или да прекрати договора без предизвестие. При забава за приемане и/или необоснован отказ за приемане на стоки, Клиентът заплаща на www.mortab.com всички произтекли разходи от неоснователния отказ и/или забава за приемане на стоките, включително но не изчерпателно разходите за тяхното съхранение и транспортиране.

4. Клиентът няма право да прихваща свои вземания с вземания на www.mortab.com, освен ако същите не са изрично писмено признати от www.mortab.com

 

 VII . Други разпоредби

 

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни или допълвани едностранно от www.mortab.com, като промените се обявяват в Интернет страницата на www.mortab.com. Датата на влизане в сила на промяната/допълнението се указва изрично, в случай че е различна от датата на обявяване в Интернет страницата на www.mortab.com

2. В уредените с тези общи условия случаи на прекратяване на договора, прекратяването има действие за напред и не засяга стоките, които са приети от Клиента преди датата на получаване на известието.

3. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.